Friday, 25 November 2011

Pengajaran sains Tahun 5.


Ini adalah contoh rancangan pengajaran harian sains tahun 5. Tajuk yang saya pilih ialah " Tenaga" ataupun "Energy" dalam bahasa Inggerisnya. Disini saya lebih selesa menggunakan Bahasa Malaysia, kerana tahap penguasaan Bahasa Inggeris tahap sederhana dan tambahan pula, murid-murid saya juga lemah. jadi saya ambil keputusan untuk menggunakan Bahasa Malaysia.


Tarikh/ Hari: 31 Oktober 2011 / Isnin
Matapelajaran: Sains
Tahun : 5
Masa : 8.30 – 9.30
Bil Murid: 20 orang                                                                 
Objektif : Memahami kegunaan tenaga.
1.1  Menerangkan mengapa kita memerlukan tenaga
1.2  Menyatakan sumber-sumber tenaga.

Pengetahuan Sedia Ada : Manusia akan menjadi lemah jika tidak mempunyai tenaga
Kemahiran Proses Sains: Meramal, membuat inferens, berkomunikasi
Bahan : gambar orang sedang kelaparan, bateri, gambar makanan.
Nilai :Bekerjasama, mensyukuri nikmat Tuhan
Kemahiran : Simulasi, penerangan, bersoaljawab  dan sumbangsaran.


 
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 10 Minit )

Apa itu tenaga
- Guru mengucap salam kepada murid.
- Guru menunjukan gambar orang yang sedang kelaparan dan gambar makanan
- Guru meminta murid memberi pandangan / pendapat mereka mengenai gambar yang diberikan.
- Guru bersoal jawab secara lisan dengan murid.

-Guru memulakan pelajaran dan mengaitkan gambar yang ditunjukan dengan tajuk yang akan dipelajari.
-Murid menjawab salam

- murid memerhati gambar yang ditunjukan.
- murid bebas memberi pandangan mengenai gambar.

- Murid – murid memberi jawapan berdasarkan soalan yang diberikan mengikut kefahaman mereka.

- Murid-murid bersedia untuk belajar.
Perkembangan
Langkah 1
( 15 Minit )
Tenaga amat diperlukan dalam kehidupan seharian.

- Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.

- Semua hidupan memerlukan tenaga untuk menjalani proses hidup.

Pelbagai jenis
sumber tenaga
1. matahari
2. makanan
3. angin
4. air
5. bahan api
6. bateri
-Guru memberi penerangan mengenai tajuk yang dipelajari.


- guru meminta murid memberi perhatian dan membuat catatan ringkas berdasarkan penerangan guru.

-Guru bersoaljawab dengan murid

Soalan.
1.Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga?2. Mengapakah kita memerlukan tenaga?

3. Apakah sumber tenaga manusia?


-Guru menerangkan bahawa terdapat pelbagai sumber tenaga.
- Guru memberi huraian mengenai sumber tenaga seperti yang di nyatakan.

- Murid mendengar penerangan serta membuat catatan ringkas.


Jawapan.
1.Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.

2.Tenaga diperlukan kerana ia membantu kita dalam melakukan kerja.

3. Sumber tenaga manusia adalah makanan dan minuman.

- Murid mendengar dan membuat catatan.
Langkah 2
( 25 Minit )
Membuat peta minda / pengurusan grafik.

Sumber Tenaga
1. matahari
2. makanan
3. angin
4. air
5. bahan api
6. bateri
- Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan ( 5 orang setiap kumpulan)
- Guru mengedar bahan yang diperlukan seperti kertas mahjong, maker pen, warna kepada setiap kumpulan.

- setiap kumpulan diminta untuk membuat sebuah peta minda mengenai tajuk tenaga iaitu
 ” sumber tenaga”

- setelah selesai, guru meminta setiap kumpulan untuk membuat pembentangan mengenai peta minda yang mereka hasilkan.
- Guru membuat ulasan mengenai peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan.
- Kumpulan yang terbaik dikira sebagai pemenang dan mendapat hadiah.
- Guru mengarahkan hasil kerja tersebut di lekat pada sudut matapelajaran di dalam kelas

.
- murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
- murid berada dalam kumpulan masing-masing bersama bahan – bahan yang telah disediakan.

- murid berbincang dalam kumpulan untuk membuat peta minda.

- murid membuat peta minda dan penerangan mengenai setiap sumber tenaga.

- setiap kumpulan murid membuat pembentangan mengenai peta minda yang telah mereka buat.

Penutup
( 10 Minit )
- Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.

- Hidupan memerlukan tenaga untuk melakukan kerja dan menjalankan proses hidup.

-Terdapat pelbagai jenis sumber tenaga

- Guru merumuskan isi pelajaran dangan aktiviti soaljawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah dipelajari.

Soalan.
1.Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga?

2. Apakah contoh sumber tenaga?

- murid mejawab setiap soalan yang dikemukan oleh guru dengan betul.Jawapan.
1.Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja

Sumber tenaga terdiri daripada.
1. matahari
2. makanan
3. angin
4. air
5. bahan api
6. bateri

 

                                                        Kelaparan


 
Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Objektif yang hendak di capai telah tercapai. Murid-murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan betul kerana mereka telah dipesan terlebih dahulu supaya membuat ulangkaji mengenai tajuk yang akan diajar. Selain itu juga, murid – murid mengetahui kepentingan tenaga kepada hidupan terutamanya manusia. Murid-murid juga dapat, menyatakan kepelbagaian sumber tenaga yang ada. Selain itu juga, murid – murid dapat memberi penjelasan serta contoh mengenai sumber tenaga.

Kekuatan:
Kekuatan dalam menyampaikan pengajaran tajuk tenaga ini ialah, kefahaman murid serta pengetahuan mereka terhadap tajuk ini. Tambahan pula tajuk ini, dirasakan agak mudah dan senang untuk difahami dan dikuasai. Selain itu juga, jumlah murid yang tidak ramai menyebabkan keadaan disiplin kelas berada dalam keadaan yang terkawal. Jadi senanglah untuk mengawal keadaan kelas dan memudahkan proses pengajaran. Selain itu juga, peneguhan positif seperti memberi hadiah kepada kumpulan terbaik telah menjadikan murid lebih bermotivasi dan bersemangat untuk belajar atau ringkasnya penglibatan murid adalah sangat aktif.
 
Kelemahan.
Kelemahan yang dapat dikesan dalam proses pengajaran ini adalah kekurangan bahan bantu mengajar terutamanya bahan maujud untuk tajuk tenaga. Ini kerana amat sukar untuk mendapatkan bahan bantu mengajar di kawasan pedalaman. Ianya hanya dapat diterangkan dan digambarkan secara teori sahaja. Selain itu juga, penggunaan bahan ICT tidak dapat digunakan, kerana pembelajaran diadakan dalam bilik darjah sahaja.

Langkah Penambahbaikan.
Cuba perbanyakan lagi bahan bantu mengajar, seperti mempelbagaikan lagi gambar-gambar yang berkenaan. Selain itu juga, cuba gunakan ICT dalam pengajaran seperti mengadakan tayangan video mengenai yang berkaitan dengan tajuk yang diajar.

No comments:

Post a Comment